םורח ירפסמ

993-1478/9 ןויצע שוג דקומ
אבצה י"ע      
106
תילפיצינומ דקומ
993-3441 תרפא תילפיצינומ דקומ
1700-705-000, 930-9443 תרפא ןוחטיב דקומ
(057) 722-5000 תרפא יאופר םוריח זכרמ
996-1111, 996-9530 עברא תירק דקומ
997-7170 ןימינב דקומ
(054) 222-6066 ןויצע ץוליח תדיחי

הרטשמ
993-9444 ןויצע שוג
996-9444 ןורבח
996-1850 עברא תירק

םיקסע תמישר

993-1766:ב הפיל רשקתהל אנ ,ןופשוגה רתאב םסרפל Jill@Gushphon.com וא


םיבושיב ןופלט ירפסמ

שוגה תמוצ   ןויצע שוג תירוזא הצעומ

ןויצע שוג יבושי

תרפא   תובש ןולא   לחנ יבא
תועבג   ןיע תב   רזעלא
ןויצע רפכ   דדלא רפכ   הליג רה
ןועמש דצימ   זוע לדגמ   רוצ ימרכ
םידקונ   לאינד הונ   סומע הלעמ
םירוצ שאר   רדק   םדק ינפ
        עוקת
עברא תירק   ןורבח


 :החפשמ םש
    ל המוד     םע ליחתמ
 :יטרפ םש


תיבה ףדל רוזחל
Switch to English©
תורומש תויוכז לכ
רחוק הפיל
ןופשוג
2007
 
Advertise in the Gushphon
Protect your beautiful table
Bazzar Efrat
Noa Rotem -- Cosmetician, Permanent Hair Removel with Photo Epilation, Manicure and Pedicure
Plumber
Orna Rosenson
Efrat Networks
Kupat Holim Maccabi
whichCAREER.com: Let us help you choose your career