ערוצמ
בל:וט-א:די ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

עירזת תשרפ

:ןכות
.ערוצמ תשרפ תריקס
.ערוצמ תשרפ תרטפה
.יקספוטונוק ברה תרות
.שרדמה ןמ


ערוצמ תשרפ תריקס (א

?אפור ןהכה םאה ?ןהכ אקווד הב לופיטב ברועמ עודמ ,איה הלחמ תערצ םא
םג םיעפשמה ,םיירסומ םיאטח ידי לע תומרגנ הביזהו תערצה - !אל -
הימרוג תויהבו ,עגנ אלא ,הלחמ הנניא הרותבש תערצה .םיימשגה םייחב
לארשי םע ןיב ינחורה רשקה תא למסמה ,ןהכה ךמסומ ,םייפואב םיירסומ
עיפשמ היה ירסומ יוקילש ,וזכ הגרדב היה לארשי םע .הב לפטל ,ה"בקל
ןכ לעו ,וז הגרדל םיעיגמ ונא ןיא םויה ;תישחומ תימשג העפשה וילע
תערצה יניד ירחא .ולא ןיעמ תועפשה ונילע םיאיבמ םיירסומ םיאטח ןיא
תערצה הלוח לש ורוהיטב ונתשרפ תקסוע ,ירותסמ יקולא עגנ ,דגבבו םדאב
תא ןחבאלו הלוחה תא קודבל ידכ הנחמה ןמ תאצל ןהכה לע .ונוידפבו
.(םיאמטה רוהיטל המודאה הרפה תא ןיכהל ןהכה גהונש ומכ קוידב) ובצמ
:בהזה לגע ןינעב השמ לש תפומה תובקעב תכלל ידוהיה ינחורה גיהנמה לע
.תוינחורה םלוס לש רתויב ךומנה בלשב םיבצינב לפטל ידכ וימורממ תדרל וילע

,זרא ץע תכיתח ,םייח םירשכ תופוע ינש ול וחקיש ,הווצמ ןהכה
םיטחוש ,תחאה רופצה תא .(!ןברוק הז ןיא) בוזא ףנעו ינש עובצה רמצ
םימב םיליבטמ לכה תא .יעבט רוקממ םימ ,א"ז ,םייח םימ ליכמה לפס לע
לע םימעפ עבש םיזיתמ תאזה תבורעתה תא ;הטוחשה רופיצה םדב םיברועמה
;םיליבטמ רהטנה לש וידגב תא .םיררחשמ היחה רופיצה תא .ותערצמ רהטימה
,התע .הוקמב לבוט ומצע רהטנה וליאו ,רהטנה לש ורעש לכ תא חלגמ ןהכה
ול רוסאו ,ועגמב םיצפח אמטמ ןיידע אוה ךא ,הנחמל בושל ול רתומ
יעיבשה םויב םירזוח ,הזה ךילהתה לכ לע .תושיא יסחי םייקל ןיידע
.(יעיבשה םויבו ישילשה םויב המודאה הרפה ימב שומישה תא הוושה)

איבהל רהטנה לע (ןכשמה תכונחב ומכ ,עירכמ איש םוי) ינימשה םויב
םימש םדהמ .רכז ןיממ םשאה ןברק שגומ םדוק .ןמשו תלוס ,םישבכ :ןברק
ולגר ןהוב לעו תינמיה ודי ןהוב לע ,רהטנה לש תינמיה ונזוא ךותב
ןמשהמ טעמו ,םימעפ עבש םישדקה שדק ןוויכל ןמשהמ זיתמ ןהכה .תינמיה
ירחא .רהטנה לש ושאר לע םיקצוי ןמשה תרתי תא ;םדה םוקמב םש אוה
יאשר ינעה .הרהטהו הרפכה תוגשומ ,תלוסהו הלועה ,תאטחה תונברק תברקה
.המוד יסכט ךילהתל ןותנ אוהו ;םירות ינש ,םישבכ ינש םוקמב ,איבהל
אוה ,ךכב ןיחבמ תיבה לעב רשאכ .תערצב עגניהל לולע לארשיב תיב םג
וצ י"פע םיצפחמ םינפמ תיבה תא ;"תיבב יל הארנ עגנכ" יכ ,ןהכל רמוא
החכוה יהוז) תיבה תא ןהכה אמטי םא ,ואמטיי אלש ידכ ,ןהכה
םא יכ ,הלמה לש ימשגה ןבומב ,הלחמב ןאכ םיקסוע ונא ןיאש
.(ןהכה לש ותזרכה י"ע תעבקנה ,תיטסימ תושיב

,(םיגיראב ומכ) םיריהב םימודא וא םיקורי םיספ םילגתמ תוריקב םא
הסכמו םתכה טשפתמ תאזה הפוקתב םא ;םימי העבש תיבה תא ןהכה ריגסמ
הז ןיד) אמט םוקמב ןתוא םיחינמו ןתוא םיריסמ ,תוחפה לכל םינבא ינש
ןיאש ךכל תפסונ היאר ,ןיינב ינבאמ ולוכ יונבה תיבל קר עגונ
םיחייטמו ,ורסוהש הלא תחת םינבא םיביצמ .("הלחמ" םע קסע ןאכ ונל
תאו ,ולוכ תיבה תא םיסרוה ,דוע טשפתיו םתכה בושי םא .תיבה תא שדחמ
.אמט םוקמל םיאיצומ ולש טיטה תאו ,(יחרכה יאנת םתוחכונ) ויצע תא ,וינבא

םירופיצ יתש ןהכה ןימזמ ,םתכה םלענ םא .האמוט ללוחמ רגסוהש תיב
תא רהטל ידכ - ותערצמ רהטימה םדא יבגל גהנוהש ומכ םתוא דבעמו 'וכו
אוה אמט ,ןתשו ערז יתלוז יהשלכ הטילפ ורבאמ טלופה רכז - בז .תיבה
וא ובכרמ םע ,ובשומ םע ,ובכשמ םע ,ומע עגמב םיאבה ,םירחא אמטמו
וליאו ;ורבשל שי ,סרח ילכ לש ימינפה וקלחב עגי םא .וקור םע וליפא
םיקנמש ירחא ,םימב וליבטהל רשפא ,המוד ךרדב בזה וב עגנ םא ,ץע ילכ
ןייעמב ,םיב וא) הווקמב לבוט אוה ,ותורהטתה רחא םימי העבש .ותוא
ינש לטונ אוה ,ינימשה םויב .ליבטהל םיבייח וידגב תא םג ;('ודכו
וא - ליגרה רדגמ תאצוי תוריסמב ןייפאתמ םגוויזש ,(םירגובמ) םירות
דחאהשכ ,(םליג תומדקתה םע השק השענ םייפואש) םיליגר הנוי ינב ינש
.וילע רפכל ןהכה לכויש ידכ ,הלוע רחאהו ,תאטח ןברק שמשמ

ךא ,ומע עגמב אבש ,רוע וא גירא לכ ןהו שיאה תא ןה תאמטמ ערז תטילפ
השא .דחי םג השאהו רבגה יבגל - תושיא יסחי םויק םג ךכ ;ברעה דע קרו
הבשיש םוקמב בשויה וא ,התטימב וא הב עגונה ;םימי העבש האמט התדינב
םימי השולש תוחפל םד האורש ימ -הבזל :דחא םוי אמט - הבכש וא איה
םימי 7 רופסל השאה לע םלוא ;האצות התוא שי -הרוזחמ תפוקתל ץוחמ
הדינ ןיב ןיחבהל םיששוח םויה .בזה ומכ ןברק איבהלו ,התליבט ינפל
ילוא ;תוחפה לכל ,םימי רשע םינשל גוז ינב לכ םידרפנ ןכ-לעו ,הבזל
,הכובמ אלל בשחלו לידבהל לכויש בשחמ איצמהל הרות-ןב ןעדמ חילצי
תבוגת ונל שי םויה םאה .ונתיאל יעבטה ינרותה רוזחמה תא ריזחי כ"יעו
לש ולופיט תא הוושה ?אל עודמ ,אל םא ?אטחל ךכ לכ תורורב תוימשג
.םייטמוכיספ םימוטפיס ראשו קותישב דיורפ


,ערוצמ תשרפ תרטפה (ב

.כ-ג:ז ב םיכלמ רפסמ החוקל ,תורבוחמ תוישרפה יתש רשאכ םג תארקנה
הנחמל תונפל וטילחה םשואייב רשא ,םיערוצמה תעברא תשרפב הנד הרטפהה
עימשה 'ה .םדאמ קיר הנחמהש םהל ררבתה ,םשל םעיגהב ךא ;םרא אבצ
.וחרב םהו - לודג ליח לוק ,סוס לוק ,בכר לוק םרא ילייח ינזאב
ףסכ ,התשמו לכאמ ואצמ םש ,םילהואה דחאל ונפו ,הנחמל וסנכנ םיערוצמה
תא רשבל םהילעש וטילחה זא .םיפסונ םילהואב םג ושע ךכ .םידגבו בהזו
ילייחש דשח ךלמה ךא .ךלמה תיבל - םרא הנחמ תסונמ - הזה לודגה רבדה
םשו ,הביבסב ואבחנו הנחמה תא ובזע םהש בשח אוה :לארשיל חפ ונמט םרא
וחוויד וללה .ורושאל בצמה תא קודבל םירייס וחלשנ .םילארשיל וברא
תא זוזבל לארשי ינב לש תינומה הצירבו ,תיתימא התייה םרא תחירבש
תאובנ המייקתנ ךכב .תמו ריעה רעש לע בצינש שילשה סמרנ ,םרא הנחמ
קפס ליטה שילשה רשאכ - "לכאת אל םשמו ךיניעב האור ךנה" :םיקלאה שיא
לש םקלח תא תעבוק הרטפהה .בערה םעה לכלןוזמ קפסל 'ה תלוכיב
וליפא ,שואייל םוקמ ןיאש ךכל זמר - םעה תא דקפש לודגה סנב םיערוצמה
לכמ לדביהלו הנחמה ןמ תאצל םיצלאנה ,םיערוצמה לש םתגרדל םדאה דרי
.םהילא בורקה


יקספוטונוק ברה תרות (ג

לע רפכמ ןהכהש הרפכה תלאשב קסוע אוה ,םירומיש ליל ,ורפסב
רפכו ..." .הלועו תאטח ,םשא -תונברק 3 ךרד ותערצמ רהטימה
רהטימה לע רפכו תאטחה תא ןהכה השעו .'ה ינפל ןהכה וילע
החנמה תאו הלועה תא ןהכה הלעהו .הלועה תא טחשי רחאו ,ותאמוטמ
ןייצמ אוה ."(כ-חי:די) רהטו ןהכה וילע רפכו ,החבזמה
ערה ןושל אטח לע הרפככ םשאה ןברק תא האור ן"במרהש
רפכתמ ,תאטחה ןברקב ;וילא שנועכ האב תערצה רשא ,ירוקמה
,ערוצמכ ורעצ לע תילולימ הבוגת :שדח אטח לש תורשפאה לע רהטימה
ליטיו ,םיקולאב הרס עיביש ידכ וקיפסה ודודיבו ולבסש איה החנההשכ
לע הרפכל דעוימ אל ,ן"במרה יפל ,הלועה ןברק .יקולאה קדצב קפס
.םיניקתה וייחלו ותיבל בושל לכויש ידכ ,רהטימה רוהיטל םא יכ ,אטח
םירושקה םיאטח לע רפכל הלועה תדעוימ ,ב"יצנה יפל לבא
.השעמל וא רובידל תמדוק הבישחה ירהש ,הבישחה ךילהתב

.ערה ןושל לע שנועכ ,השרפב תרכזומה ,תערצה תא האור ם"במרה םג
תונברקה תשולשל ,ךופה רדסב ,םיליבקמה ,םיבלש השולשב ןיחבמ אוה
,ינשה בלשב ;ןבומ ירסח ,תוטש ירבד עשרה רבדמ ,ןושארה בלשב :םיאבומה
אוה ,ישילשה בלשב ;םיאיבנב קפס ליטהלו ,םיקדצה תא ץימשהל ליחתמ
,"ערה ןושל" .ומויק םצעב קפס ליטהלו ,ומצע ה"בקה דגנ רבדל התפתמ
ךילהתל םרוג ןושארה בלשהשכ ,ת"יב בלשב תדקמתמ ,יקספוטונק ברה תעדל
תמרגנ דימת ערה ןושל ,תורחא םילמב .ותאצות אוה ל"מיג בלשו ,ולוכ
הליחתמ םיקידצה דגנ תינפומה ערה ןושל .והשמל הליבומ דימתו והשמ י"ע
בוט םושב ןיחבמ םדאה ןיא םא .תוטשב גהונשכ ,תימצע הצמשהב םצעב
,םיניצר םישנא ,ותלוז לצא בוט םושב ןיחבי אלש חינהל ריבס ,ולצא
ןיחבמ אוהש ןמיס ,ותלוז לצא בוטב םדאה ןיחבמ םא :ךפהל ןכו .םיקידצ"
-?דבוכמ והזיא" :"תובא"ב הנשמה תנווכ ךכ .ומצע לצא םג והשלכ בוטב
ךערל תבהאו" :םישודק תשרפב הרותה תנווכ םג ךכו ,"תוירבה תא דבכמה
.(חי:טי) "...ךומכ

הנקסמל םיעיגמ ,קוספ ותואב הריטנו המיקנה רוסיאל י"שר לש ושוריפמ
,ויניעב וכרע תא הלעמ הנניאש ,ומצע לצא השלוח ףשוח רטונה וא םקונהש
לועפל תלוכיה ,תאז תמועל .ודגנ םירחא ישעמל ,בשחל ילב ,ישגר ביגמשכ
םויקב תמייקה תויתייעבה .תונתיאו חכ הארמ תואמצעבו תויביטקיבואב
תבהא ."ךומכ"ב םא יכ ,"ךערב" אל הנומט "ךומכ ךערל תבהאו לש הווצמה
.תלוזה תבהאל םדקומ יאנת אלא הניא ומצע

ןברק :ךכ ם"במרה לש וחותינ שוריפ תא םילשמ יקספוטונק ברה
:יפוסה ,ישילשה בלשה לע רפכל אב ,ותאבהב בייח ותערצמ רהטימהש ,םשאה
.'ה ינפל ןהכה וילע רפיכו :קוספב בותכ ןכ לע ;'הב הריפכה
ומכ ,ערה ןושל אטח לע רפכל - תאטחה ןברק תא רהטימה איבמ כ"חא
בושחה קלחל ונתוא איבמ הז .ותאמוטמ רהטימה לע (ןהכה) רפיכו :בותכש
- הישרשב היעבה תא ףקותה ,הלועה ןברק :תורהטיהה ךילהת לש רתויב
וינפב שיגדהל האב איה .ותוא םמורלו רהטימה תא תולעהל :הלועה תרטמ
אוהשכ .ולש-וייחל תובישחו תועמשמ תתלו 'ה לא ברקתהל דוע לוכי אוהש
.תירשפא יתלב תישענ העפותהו ,ערה ןושלב ךרוצ דוע ול ןיא ,םמורתמ
!"רהטו - ןהכה וילע רפיכו" :בותכש ומכ

הריהזמה ,ונתרטפה ןויער לא בוש תרשקתמ יקספוטונק ברה לש וז השרד
םידיקפת אלמל יושע דוע אוהש החיטבמו ,ערוצמה דצמ שואייה תעפות ינפב
.לארשי םע ייחב םיבושח


שרדמה ןמ (ד

לעו תוירע יוליג לעו הרז הדובע לע :םיאב םיעגנ םירבד הרשע לע
לעו םיברה תא לזוגה לעו םשה תכרב לעו םשה לוליח לעו םימד תוכיפש
.ערה ןיע לעו ערה ןושל לעו חור יסג לעו ולש וניאש תא לזוגה

:(בל תומש) לגעה לע ורמאו ה"בקב רקש תודע ודיעהש ,לארשימ ז"ע לע
רמאנש ,ןויצ תונבמ -?"תוירע יוליג לעו" ןינמו ;"לארשי ךיקלא הלא"
רמאנש - ?תערצב וקלש ןינמו ;"ןויצ תונב והבג יכ ןעי" :(ג היעשי)
רמאנש ,באוימ םימד תוכיפש לעו ."ןויצ תונב דקדק 'ה חפשו" :(םש)
םיכלמ) יזחיגמ םשה לוליח לעו ."באוי שאר לע ולוהי" :(ג 'ב לאומש)
ןמענ תא ינדא ךשח הנה' :םיקלאה שיא ,עשילא רענ ,יזחג רמאיו" :(ה 'ב
יתחקלו וירחא יתצר םא יכ ,'ה יח ;איבה רשא תא ודימ תחקמ הזה ימראה
- ?תערצב הקלש ןינמו ;היב תיבד אמומ ןמ -?"המואמ" והמ -"המואמ ותאמ
רמאנש ,תילגמ םשה תכרב לעו ."ךב קבדת ןמענ תערצו" :(םש) רמאנש
- ?תערצב הקלש ןינמו ;"ויקלאב דוד תא יתשלפה ללקיו" :(זי 'א לאומש)
אלא ןאכ רומאה הרגסה ןיאו ,"ידיב 'ה ךרגסי הזה םויה" :(םש) רמאנש
."ןהכה וריגסהו" :רמאנש ,תערצ ןושל

הקלש ןינמו ;תושדקהה ןמ הנהנ היהש ,אנבשמ םיברה תא לזוגה לעו
,"הטע ךטועו רבג הלטלט ךלטלטמ 'ה הנה" :(בכ היעשי) רמאנש ?תערצב
לעו ."הטעי םפס לעו" :(גי ארקיו) רמאנש ,תערצ אלא "הטע ךטועו" ןיאו
תא םג חקל קזחה ךלמהש ירחא ביתכד ,והיזועמ ולש וניאש תא לזוגה
ערוצמ והיזוע ךלמה יהיו" :(וכ 'ב ה"ד) תרוטק ריטקהל םינהכה דיקפת
דע ובל הבג ותקזחבו" :(םש) ביתכד ,חורה תוסג לעו ."ותומ םוי דע
:(בי רבדמב) ביתכד ,םירממ ערה ןושל לעו ."ויקלא 'הב לעמיו ,תיחשהל
ןנעהו" :(םש) רמאנש - ?תערצב התקלש ןינמו ;"השמב ןרהאו םירמ רבדתו"
ארקיו) רמאנש ,ערה ןיע לעו ."גלשכ תערוצמ םירמ הנהו להאה לעמ רס
תוניהל הצור וניאו ול ותיב דחייש ימ ,"תיבה ול רשא אבו" :(די
."ןענכ ץרא לא ואובת יכ" :לארשי תא ריהזמ השמ ךכיפל ... םירחאל

לכוא אמטלו עורצ וא בז תויהל לוכי םג ,שנואב בייח אלש ףא ,ןטק לבא
.(.ג ןיכרע) ילוכו


Back to the home page.